Tematy referatów i abstrakty

 • prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Julian Aleksandrowicz jako filozof.

Profesor Aleksandrowicz zapoczątkował w Polsce po II wojnie światowej holistyczne ujęcie człowieka. Jest pierwszym polskim myślicielem, który ujmuje człowieka nie tylko jako cząstkę całej ludzkości, ale także Kosmosu. To całościowe ujęcie człowieka wiąże się także z wykazaniem doniosłego wpływu psychiki człowieka na zdrowie somatyczne. Przezwyciężając znamionujący filozofię europejską racjonalizm sokratejsko-kartezjańsko-heglowski, Julian Aleksandrowicz wykazuje znaczenie poznawcze intuicji. Należy zwrócić uwagę na to, że w opozycji do funkcjonujących w Polsce poglądów, które aprobują pewne rodzaje wojen, profesor Aleksandrowicz głosił pacyfizm, podkreślając, że pokój jest tym dla ludzkości, co zdrowie dla pojedynczego człowieka.

 • prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki – Julian Aleksandrowicz – twórca polskiej szkoły medycyny psychosomatycznej oraz hematologii epidemiologicznej.

Powyższe koncepcje badawcze i sposób realizowania zawodu lekarskiego wynikały z głębokiego przekonania o słuszności medycyny holistycznej (całościowej), jako jedynej słusznej drogi poznania przyczyn zaburzeń zdrowia i optymalnego ich leczenia.
Tej niełatwej drodze poświęcił całe swe życie podejmując szeroką współpracę z wieloma przedstawicielami tak nauk biologicznych, jak i humanistycznych twierdząc, że zdrowie i życie pacjenta jest zbyt cenne „aby powierzać je tylko lekarzom”. Wprzęgał zatem w działania diagnostyczne i terapeutyczne szerokie kręgi specjalistów i decydentów, co  na owe czasy było przekraczaniem wielu barier, budziło opory i przysparzało mu przeciwników. Jednak w swojej energii, przekonaniu o słuszności takiego podejścia stworzył wyjątkową szkołę medycyny holistycznej, z której do dziś czerpiemy z korzyścią dla tzw. szerokiej interny, a przede wszystkim dla chorych będących podmiotem takiego działania.
W poszukiwaniu przyczyn zachorowań na białaczki i inne nowotworowe choroby krwi zwrócił uwagę na środowisko zamieszkania, warunki życia, czynniki geologiczne oraz skażenie środowiska, jako czynniki mogące odgrywać rolę w powstawaniu tych schorzeń. To wyjście poza mury kliniczne, szeroki wywiad środowiskowy, jak i próby działania na niwie ekologicznej stanowiły nie tylko nowość w tak szerokim ujęciu patogenezy i epidemiologii chorób, ale rzuciły nowe światło w badaniach naukowych i próbach prewencji chorób nowotworowych. Jego słynna parafraza powiedzenia ojca medycyny Hipokratesa „nic co sprzyja zdrowiu mojego pacjenta nie będzie mi obojętne” przyświeca nam do dzisiaj. Ponadto często podkreślał, że medycyna holistyczna – „nic nie traci ona na głębokości a zyskuje na rozległości”.

 • prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Domosławski – Autorytet oraz godność w życiu i we współczesnej medycynie

Historia medycyny dostarczyła nam wielu przykładów hamującego wpływu autorytetów. Bezkrytyczne cytowanie pism Hipokratesa, Galena czy Awicenny, choć ich zasług dla medycyny, nie można zaprzeczyć – jest klasycznym przykładem hamującego przez tysiąclecia działania autorytetu.

 

 • prof. zw. dr hab. n. med Igor Murawow – Julian Aleksandrowicz, waleologia i perspektywy medycyny

Istotną właściwością naszych czasów jest współdziałanie medycyny z innymi dziedzinami wiedzy. Filozofia ochrony zdrowia Juliana Aleksandrowicza stanowi model takiego zintegrowanego myślenia. Jego praca filozoficzna, a także praktyka kliniczna, wpłynęły zasadniczo na modyfikację systemów leczniczych, też na profilaktykę zachorowań i wzmacnianie zdrowia. Szczególne znaczenie dla rozwoju medycyny ma powstanie i rozwój nauki o zdrowiu – waleologii, która ma szansę stać się teoretyczną podstawą ochrony zdrowia na przestrzeni całej ontogenezy. Od czasów Francisa Bacona naukowcy narzekali na to, że medycyna, koncentrująca się na chorobach, nie studiuje problemów zdrowia. Współcześnie ta luka jest powoli uzupełniana, waleologia zaś uzasadnia podstawy nowej strategii profilaktyki zachorowań i wzmocnienia zdrowia.

Waleologia wyjaśnia wyjątkowe możliwości organizmu człowieka, jego uzdrawiającą siłę. Wyjaśnienie to pozwoli wyeksponować przekonanie Juliana Aleksandrowicza, że nie ma ludzi nieuleczalnie chorych,  a sam człowiek – pozbawiony cierpień – może w ciągu całego życia rozkoszować się możliwościami swojego organizmu oraz aktywną długowiecznością. „Jestem przekonany, – pisał znany uczony Edward Rosset – że nasi potomkowie będą cieszyć się nie tyle długą starością, ile dłuższym okresem pełnego rozkwitu sił. Ale ta wiara nie powinna dopuszczać myśli, że można to osiągnąć siedząc z założonymi rękami”.

 • prof. zw. dr hab. n. med. Ełła Bulicz – Medycyna w kategoriach moralności i humanizmu

W starożytności praktyka lekarska charakteryzowała się wysokim poziomem moralnym, co znajduje odzwierciedlenie w przysiędze Hipokratesa. Zobowiązania zawarte w tej przysiędze zdobyły uznanie państwa, co oficjalnie oznaczało połączenie norm moralnych i prawnych. Jednak istotne wydaje się, że normy moralne w ich treści humanistycznej zawsze przekraczają akty prawnie. Tymczasem współcześnie w medycynie warunki rynkowe doprowadziły do znacznego osłabienia moralnych standardów, a opieka lekarska przekształca się niejednokrotnie w bezwstydne okradanie ludzi.

Zmiany, które nastąpiły w samej medycynie – zmniejszająca bezpośredni kontakt lekarza z pacjentem technizacja oraz wąska specjalizacja – znacznie utrudniają prawną regulację praktyki medycznej. Zmiany te doprowadziły również do uwolnienia się praktyki lekarzy z moralnych obowiązków. Dlatego też istotne wydaje się pytanie o kryteria oceny lekarskiego przewinienia oraz o formy radzenia sobie z kryzysem etycznym w medycynie.

 • prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska – Preferencje estetyczne u pacjentów ze zmianami neurodegeneracyjnymi mózgu

Profesor Julian Aleksandrowicz, podobnie jak inni Wielcy Lekarze, podkreślał znaczenie bliższego poznania procesu formowania się objawów. Proces ten obejmuje wykrycie charakterystycznych objawów przedchorobowych oraz opis dynamiki rozwoju tych objawów w chorobie. Takie postępowanie umożliwia zaproponowanie właściwych metod leczenia i rehabilitacji. Jednym z mało poznanych naukowo, a jednocześnie ważnych zagadnień, które umożliwiłyby lepsze poznanie chorego są preferencje estetyczne. Preferencje te wiążą się z pytaniem dlaczego podobają się nam pewne określone osoby, rzeczy, miejsca, zjawiska i jakie czynniki o tym decydują. Rozważa się je z perspektywy ewolucyjnej, socjologicznej, kulturowej i transkulturowej. Perspektywa neurobiologiczna wskazuje na to, jakie obszary mózgu ulegają pobudzeniu w wyniku odbioru dzieł sztuki. Zaobserwowano między innymi, że podczas percepcji pejzaży aktywacji ulega zakręt potyliczno-skroniowy przyśrodkowy, portretów – zakręt wrzecionowaty, a martwych natur – zakręt potyliczny boczny. Obrazy uznawane za piękne aktywizują korę oczodołową i przednią część zakrętu obręczy – czyli obszary aktywne podczas wydawania sądów wartościujących, będące fragmentami „układu nagrody” oraz lewą grzbietowo-boczną korę przedczołową. Z kolei przy oglądaniu obrazów ocenianych jako brzydkie, obserwuje się odmienny wzór aktywacji kory oczodołowej.

Celem badań była ocena modyfikacji preferencji estetycznych u pacjentów ze zmianami neurodegeneracyjnymi mózgu. W eksperymencie wzięło udział 58 chorych z chorobą neurodegeneracyjną mózgu: 30 chorych z otępieniem typu Alzheimera oraz 28 chorych z otępieniem czołowo-skroniowym. Zastosowano następujące metody badań: wywiad kliniczny, standardowe testy neuropsychologiczne, Test Oceny Preferencji Estetycznych oraz metodę analizy wytworów pacjentów. Analiza wyników pozwala zauważyć wystąpienie 2 różnych wzorców rozpadu preferencji estetycznych, które można wykorzystać w procesie wczesnej diagnozy różnicowej, warunkującej podjęcie wczesnego leczenia i rehabilitacji tych pacjentów. Referat będzie dyskutowany w świetle teorii mikrogenetycznej oraz poglądów Juliana Aleksandrowicza na proces formowania się objawu i jego znaczenie w medycynie XXI wieku.

 • prof. dr hab. nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda – Julian Aleksandrowicz – Człowiek, który nie mieścił się w ramach

 Juliana Aleksandrowicza (1908-1988) zalicza się do najwybitniejszych i najbardziej intrygujących polskich uczonych XX wieku. Celem prezentacji jest przedstawienie wybranych wątków skomplikowanej i barwnej biografii profesora w oparciu o znajdujące się w zbiorach autora dokumenty z fragmentarycznego archiwum uczonego. Archiwum to zostało odnalezione przed kilkoma laty w piwnicach krakowskiej kamienicy przy ul. Skłodowskiej – Curie 4, w której Aleksandrowicz po drugiej wojnie aż do śmierci mieszkał, tworzył i prowadził prywatną praktykę lekarską. W badaniach wykorzystano też wywiady z dawnymi lokatorami oraz kwerendę archiwalną i biblioteczną. Na nieznany dotychczas szerzej materiał źródłowy składają się, m.in. świadectwo Żydówki z getta, korespondencja z byłymi przełożonymi Armii Krajowej, niepublikowane i publikowane rękopisy Haliny Poświatowskiej, podziękowania dla profesora, rysunek dziecka, liczne bilety wizytowe, kartki i listy pisane w różnych językach, świadczące o rozległych kontaktach i szerokich zainteresowaniach Aleksandrowicza, rękopisy i manuskrypty prac naukowych, zachowane w fatalnym stanie dokumenty żydowskich organizacji. Julian Aleksandrowicz urodził się w spolonizowanej rodzinie żydowskiej, po wojnie przyjął jednak chrzest. Był lekarzem w szpitalu w getcie podgórskim, gdzie uratował wiele osób od zagłady (w archiwum znalazł się dokument potwierdzający postawę Aleksandrowicza), ale też w trakcie ewakuacji getta podał pięciu przewlekłe chorym cyjanek (o wątpliwościach z tym związanych z ta decyzją pisał w swoich wspomnieniach wojennych). W czasie wojny był lekarzem legendarnego zgrupowania „Jodła” Armii Krajowej, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari. Politycznie jeszcze przed wojną związany był z lewicą. Po wojnie został członkiem partii komunistycznej, przy czym zachowany list jednego z jego przełożonych w Armii Krajowej świadczy o nonkonformistycznej postawie w latach pięćdziesiątych. Julian Aleksandrowicz był absolwentem Wydziału Lekarskiego i Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w kamienicy zachowały się jego sprzęty sportowe). W 1934 roku obronił rozprawę doktorską, a w 1947 r. został mianowany docentem, a w 1951/1956 profesorem chorób wewnętrznych. Przez wiele lat kierował III Kliniką Chorób Wewnętrznych. Aleksandrowicz był prekursorem polskiej hematologii (był autorem pierwszego powojennego podręcznika hematologii: „Schorzenia narządów krwiotwórczych w świetle badań bioptycznych” (1946) /zachowała się pierwsza strona manuskryptu, który powstał w czasie wojny/. Wkładem uczonego w światową naukę było m.in. skonstruowanie jeszcze przed wojną urządzenia do pośredniej transfuzji krwi. Na szerokie zainteresowania składały się m.in. psychoterapia (którą zainicjował w praktyce klinicznej), oddziaływanie sztuki na zdrowie, zależność pomiędzy warunkami atmosferycznymi a stanem zdrowia, podejście holistyczne na pacjenta, czy tez postawa ekologiczna. Zainteresowania te realizował poprzez rozwijanie związanego z medycyną kliniczną leczenia uzdrowiskowego w Żegestowie. Aleksandrowicz jako pierwszy wskazał na rolę magnezu w organizmie, z czym wiąże się kilka przedstawionych w prezentacji wydarzeń anegdotycznych. Związki ze światem artystycznym zaowocowały wypromowaniem przez Profesora Haliny Poświatowskiej (dziś jednej z najbardziej popularnych polskich poetek), która była wieloletnią pacjentką Aleksandrowicza. Niewątpliwie Aleksandrowicz zyskał sobie wdzięczność bardzo wielu swoich pacjentów i ich rodzin, o czym świadczy bogaty zbiór zachowanych podziękowań oraz pierwsze miejsce w plebiscycie na Krakowianina XX wieku w kategorii nauka. W świetle odnalezionych dokumentów i dotychczas poczynionych ustaleń, życie i działalność naukowa prof. Juliana Aleksandrowicza nie poddają się łatwej ocenia i prostej klasyfikacji, dając obraz postaci nie tylko nieprzeciętnej, ale również nieszablonowej.

 • prof. dr hab. Mirosław Żarowski – O szlachetności

Gdy zastanawiałem się nad tym, co można byłoby desygnować jako wspólny motyw dociekań lekarzy, artystów i filozofów, narzuciła mi się „szlachetność” (honestas, nobilitas) z jej estetycznymi, etycznymi i medycznymi konotacjami. Słowo, które w żadnej z tych dziedzin nie jest pojęciem centralnym, w medycynie wszak ustępując miejsca zdrowiu, w etyce dobru, w estetyce pięknu jako wartościom i celom najwyższym, w każdej z nich wszelako odgrywa, przy bliższym wejrzeniu, istotną rolę. Stanowi także, jak sądzę, o ich poufnej, w przeszłości żywiej niż dzisiaj uprzytamnianej więzi. Szlachetność – miejsce więc bliskiego sąsiedztwa sztuki, medycyny i filozofii, może nawet miejsce wspólne.

Chciałbym swój z konieczności pobieżny, lecz przecież miarodajny przegląd rozpocząć od świadectwa Poety. Jan Kochanowski rozpoczyna jedną ze swoich słynnych fraszek wyrażeniem „ślachetne zdrowie”. Za wyrażeniem tym kryje się doniosła tradycja humanistyczna, torująca drogę powrotną ku pismom Platona, Arystotelesa, Cycerona, Seneki i Tomasza z Akwinu. Według ich zgodnej opinii, choć szlachetność nie jest cnotą główną, lecz raczej pomocniczą, decyduje i przesądza o cnotliwym działaniu, stając się niekiedy synonimem etycznej doskonałości i wrażliwości moralnej w ogóle, zwłaszcza wtedy, gdy mowa jest o moralnym pięknie, a etyka jako dyscyplina filozoficzna deklaruje swoją autonomię wobec poznania teoretycznego. Ową tradycję dopełnia Max Scheler w koncepcji ordo amoris, w której szlachetność jako przeciwieństwo pospolitości napotykamy w kręgu wartości witalnych osnutych wokół opozycji życie-śmierć, zdrowie-choroba, siła-słabość. Wyznacza im wprawdzie Scheler pośrednie miejsce w hierarchii, pomiędzy wartościami utylitarnymi i hedonistycznymi a duchowymi i absolutnymi, przyjmując za kryterium trwałość i głębię zadowolenia, nieprzypadkowo jednak uważa, że dopiero począwszy od poziomu wartości witalnych uczucia posiadają charakter intencjonalny, a życie ludzkie nabiera etycznego znaczenia.

 • dr hab. Małgorzata Kowalewska – Medicina misericordiae. Etyka i medycyna w ujęciu Hildegardy z Bingen

Hildegarda z Bingen (1098-1179) była nie tylko wizjonerką i poetką, filozofem i badaczem przyrody, ale także praktykującym lekarzem i autorem pism z zakresu medycyny. Jej koncepcja medycyny, pojmowanie zdrowia i choroby oraz rozumienie powołania lekarza związane są z jednej strony z Objawieniem Chrześcijańskim, a z drugiej strony z filozoficzną koncepcją mikrokosmizmu. Kwestie zdrowotne człowieka ujmowała całościowo dostrzegając związek problemów psychicznych (które jej zdaniem wynikały z nieuporządkowania moralnego) i fizycznych.

 • dr hab. Adam Dubik – Gabriela Marcela koncepcja „chorej” cywilizacji technicznej.

Gabriela Marcela krytyka cywilizacji technicznej, utrzymana w klimacie myśli chrześcijańskiej, opiera się, jak próbuję pokazać, na dwu tezach ogólnych. Zgodnie tezą  pierwszą, współczesna cywilizacja jest cywilizacją chorą. Wedle tezy drugiej choroba ta ma charakter nieuleczalny, a dotykając bardzo wielu ludzi, jest ona niemal niezauważalna, przez co trudna do zdiagnozowania. Chodzi tu o chorobę wywołaną postępującą desakralizacją i technicyzacją życia w jego różnych obszarach, symptomami której jest poczucie uprzedmiotowienia człowieka, zredukowanego do pełnionych funkcji. Marcelowska diagnoza życia w cywilizacji współczesnej, chociaż wyraźnie pesymistyczna, nie jest fatalistyczna. Światu „rozbitemu” przeciwstawia on religijną koncepcję człowieka jako „osoby”, który urzeczywistniając najwyższe wartości i nawiązując głębokie więzi z innymi, zbliża się do Boga ukrytego.

Gabriel Marcel’s concept of ‘sick’ technical civilization.
The criticism of technical civilization by Gabriel Marcel which follows the principles of the Christian notion is based, as I am attempting to present, on two general theses. According to the first one, modern civilization is a sick civilization. The second thesis describes this disease as an incurable disease which, by affecting numerous persons, is almost unnoticeable, thus difficult to diagnose. The said disease is caused by progressing desacralization and technicality of life, the symptom of which include the feeling of objectification of a human being whose existence is reduced to performed functions. The Marcel’s diagnosis of life in modern civilization, though clearly pessimistic, is not fatalistic. He contrasts the ‘scattered’ world with the religious concept of human as a ‘person’ who comes closer to hidden God by achieving the highest values and establishing deep bonds with other people.

 •  dr Katarzyna Salamon-Krakowska – Godność i wdzięk – ciało w edukacji somatycznej.

Edukacja somatyczna jest obszarem, w którym dychotomiczny podział na uczący się podmiot i przedmiot nauczania zostaje zniesiony, a człowiek obdarza troską siebie jako psychofizyczną całość. W procesie edukacji somatycznej ciało człowieka zyskuje status podmiotu poznającego, który niesłusznie przyznawany jest zazwyczaj jedynie mitycznemu odcieleśnionemu umysłowi. Holistyczny wymiar terapeutycznych metod Feldenkraisa i Bones for Life sprawia, że stanowią one praktyczne uzupełnienie pragmatycznej filozofii ciało-umysłu głoszonej przez Johna Deweya czy Richarda Shustermana.

 • dr nauk medycznych Wiesław Prastowski – Muzyka i poezja a zdrowie

Od zarania dziejów starano się wyjaśnić dlaczego muzyka ma na nas tak wielki wpływ. Określano to na różne sposoby. Badania neurobiologów dowodzą, że muzyka wywołuje podobne reakcje niezależnie od zdolności muzycznych  i poznawczych słuchaczy. Muzyka jest czymś więcej niż tylko źródłem przyjemności. Jest formą terapii w kompleksowym leczeniu schorzeń psychosomatycznych. Pozwala utrzymać dobrostan psychofizyczny. Jest językiem, który pozwala się porozumieć ludziom w różnym wieku i wytwarza krąg empatycznej wspólnoty. Poetom życie podpowiada, aby byli odmienni, ze światem dzielili się swoją innością. Być może poezja jest iskierką nadziei, która próbuje odmienić świat.

Życie staje się poprzez sztukę, a szczególnie muzykę i poezję bogatsze, budzi w duszy człowieka pogodne poczucie wolności i błogą świadomość jakiejś przemożnej energii, która zdaje się unosić nas w powietrzu. Człowiek tworzy i rozwija sztukę, ale sztuka kreuje jego człowieczeństwo. Dzięki sztuce nie tylko poznaje rzeczywistość lecz nadto zyskuje przeświadczenie, że świat jest inny, że rzeczywistość kryje w sobie możliwości, które nie zostałyby odkryte bez pomocy sztuki. Można stwierdzić, że sztuka a przede wszystkim muzyka  i literatura szeroko rozumiana nadaje wartości estetycznych otaczającej nas rzeczywistości.

 • mgr Katarzyna Pająk – Zdrowie w polskiej szkole – o szansach i zagrożeniach edukacji zdrowotnej.

Autorzy podstawy programowej kształcenia ogólnego, podkreślili wagę edukacji zdrowotnej w szkole, poprzez wprowadzenie jej elementów w zapisach treści wybranych przedmiotów. Na poszczególnych etapach edukacyjnych zostały opisane wymagania, które powinien spełniać uczeń w zakresie wiedzy i umiejętności z obszaru edukacji zdrowotnej. Praca skupia się na analizie założeń edukacji zdrowotnej w kontekście ich praktycznej użyteczności dla ucznia polskiej szkoły. Jakich informacji brakuje? Jak faktycznie powinna być zorganizowana edukacja zdrowotna? To pytania, na które będzie poszukiwana odpowiedź.

 • mgr Małgorzata Żak – Wizerunki chorych i cierpiących oraz ich świętych patronów w sztuce średniowiecznej przyczynkiem do rozważań nad humanitarną postawą wobec bliźnich w dawnych wiekach.

Obraz cierpienia ujawniający się w postaci cielesnych objawów chorobowych wielokrotnie został wyobrażony w sztuce średniowiecznej. W żywotach wielu świętych, np. śś. Kosmy i Damiana, św. Elżbiety z Turyngii, św. Rocha istotnymi epizodami są zdarzenia związane z pomocą, jaką ci święci udzielali chorym i potrzebującym. Ikonografia związana z dziełami sztuki sakralnej stała się obszarem wyznaczającym modelowy typ zachowania, jakie należało okazać wobec słabszych i cierpiących.

 • mgr Renata Powroźnik – Wiara a zdrowie.

Edukacja i promocja zdrowia to wynik działań podjętych przez członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w celu zreformowania stylu życia. Podstawowym źródłem wiary i wiedzy o Bogu dla Adwentystów jest Pismo Święte – czyli natchnione Słowo Boże, które lansuje holistyczną koncepcję zdrowia. Pierwszym, który udzielał tych rad i pouczeń w sferze zdrowia fizycznego i duchowego, był sam Bóg. Biorąc Biblię za doradcę można posiąść dużą wiedzę z dziedziny profilaktyki zdrowia. Pismo Święte podaje wiele cennych wskazówek jak zachować zdrowie i życie.

 • mgr Alfreda Walkowska – Powrót do harmonii. Program zdrowia według św. Hildegardy z Bingen

Hildegarda z Bingen (1098-1179) w 2012 r ogłoszona przez Papieża Benedykta XVI Doktorem Kościoła Powszechnego. W pozostawionej spuściźnie miejsce właściwe znajduje program dotyczący zdrowia w spojrzeniu holistycznym. Równowaga w obszarach funkcjonowania człowieka- boskim, kosmicznym, duchowym i cielesnym pozwala na życie w harmonii i osiągnięciu zdrowia duszy i ciała. Program zdrowia opiera się na tzw. złotych regułach życia, gdzie m.in. prawidłowe żywienie i rozsądny styl życia wpływają na zdrowie człowieka.